Rozwód

Reprezentuję Klientów m.in. w sprawach o:
• rozwód z orzeczeniem o winie,
• rozwód bez orzeczenia o winie,
• separację,
• zniesienie separacji,
• unieważnienie małżeństwa,
• ustalenie nieistnienia małżeństwa,
• ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Alimenty

Prowadzę w imieniu Klientów m.in. sprawy o:
• alimenty na rzecz małoletniego,
• alimenty na rzecz innych krewnych uprawnionych do alimentacji,
• alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego,
• podwyższenie alimentów,
• obniżenie alimentów,
• ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
• uchylenie alimentów,
• przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
• niealimentację.

Podział majątku

Wspieram Klientów w często żmudnych i długotrwałych postępowaniach o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską. Potrzeba dokonania takiego podziału istnieje wtedy, gdy łącząca dotychczas małżonków wspólność ustaje. Ma to miejsce m.in. w przypadku rozwodu, czy śmierci jednego z małżonków.

Prowadzę również sprawy osób, które żyły w konkubinatach i chcą doprowadzić do rozliczenia finansowego z byłym partnerem.

Sprawy dotyczące dzieci

Świadczę pomoc dla Klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, w tym o:
• ograniczenie władzy rodzicielskiej,
• pozbawienie władzy rodzicielskiej,
• zawieszenie władzy rodzicielskiej,
• przywrócenie władzy rodzicielskiej,
• uregulowanie kontaktów z dzieckiem (rodziców i dziadków),
• wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
• zaprzeczenie/ustalenie macierzyństwa,
• zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa.

Inne sprawy dotyczące członków rodziny i bliskich

Reprezentuję Klientów w sprawach dotyczących członków rodziny m.in. o:
• ubezwłasnowolnienie częściowe,
• ubezwłasnowolnienie całkowite,
• ustanowienie opieki dla osoby ubezwłasnowolnionej,
• ustanowienie kurateli dla osoby ubezwłasnowolnionej,
• zwolnienie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej z opieki,
• uchylenie ubezwłasnowolnienia,
• zmianę ubezwłasnowolnienia,
• przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby chorej psychicznie,
• przemoc domową.

Spadki

Prowadzę dla Klientów m.in. sprawy o:
• stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
• stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
• dział spadku,
• uznanie za niegodnego dziedziczenia,
• zachowek,
• podział majątku spadkowego,
• unieważnienie testamentu.

Prawo cywilne

Świadczę pomoc w zakresie szeroko pojętego p. cywilnego, m.in. w sprawach o:
• zapłatę,
• naruszenie dóbr osobistych,
• zasiedzenie,
• zniesienie współwłasności,
• ustanowienie drogi koniecznej,
• zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
• bezpodstawne wzbogacenie. 

Współpraca

Kancelaria współpracuje m.in z :
• notariuszami,
• kancelariami komorniczymi,
• psychologami, również ze specjalizacji psychologii dziecięcej,
• biurem detektywistycznym.